-Det går for sent, altfor sent.
Og det kommer til å sette sine spor.

Det går for sent, altfor sent. Og det kommer til å sette sine spor.

NHH-Symposiet har intervjuet Eldar Sætre om omstilling av energisektoren og morgendagens Equinor. Konsernsjefen er bekymret for endringer han mener går for sent, politikere som ikke evner å ta nødvendige grep, og at vi henger etter i klimaspørsmålet. Han er likevel grunnleggende optimistisk.

Når NHH-Symposiet møter konsernsjefen for Nordens største selskap på hovedkontoret i Stavanger, er han opptatt av usikkerhet og endringer i det geopolitiske bildet. Dessuten har han oppmerksomheten rettet mot energiomstilling og klimapolitikk. Særlig det siste.

Fremtidens arbeidsplasser og skiftet i den internasjonale maktbalansen er sentrale temaer når NHH-Symposiet arrangeres neste uke. På konferansen setter studenter dagsorden for sentrale beslutningstakere i norsk og internasjonalt næringsliv.

–  Næringslivet og studenter får en mulighet til å diskutere aktuelle spørsmål. Det å forstå hvordan dere engasjerer dere, og hva dere engasjerer dere i er viktig for oss, sier den tidligere NHH-studenten når han blir spurt om hvorfor slike studentinitiativ er viktige. Videre trekker han frem betydningen av å ha interesse for hvordan samfunnet og rammebetingelsene man skal operere innenfor endrer seg. Endringene skjer raskere enn noen gang før.

Nye standarder

Bærekraft og menneskerettigheter er overordnede fokusområder på årets Symposium. Equinor har over 20 000 ansatte og virksomhet i over 35 land. Selskapet opplever store forskjeller knyttet til blant annet korrupsjonsrisiko og krav til arbeidsforhold. Samtidig er forventningene fra omverden stadig mer omfattende. Dette er åpenbart en krevende utfordring for selskapet.

–  Vi opplever at forventingene fra omverden endres hele tiden. Konsekvensene av å være i ytterkanten og bryte med disse prinsippene blir større. Derfor er vi opptatt av å ha høye standarder i vårt selskap.

Sætre forteller om hvordan bedriften kontinuerlig arbeider med disse problemstillingene. Flere ganger understreker han betydningen av å sette standarder som er godt innenfor det som forventes.

–  For det som er minstekravene i dag, det holder ikke i morgen.

I en tid som preges av handelskrig, problemstillinger rundt «fake news», en uavklart Brexit og skiftende maktforhold, er usikkerheten stor. Sætre poengterer at Equinor som et internasjonalt selskap blir berørt av de fleste internasjonale hendelser og utviklingstrekk.

–  Det er stor usikkerhet i rammebetingelser og utviklingen i vår omverden. Det har nok alltid vært mye usikkerhet, men det som skjer i dag er at mange av endringene skjer raskere enn de har gjort tidligere, sier Sætre før han påpeker hvordan mer usikkerhet og spenninger mellom land påvirker muligheten til å løse klimautfordringen. – Vi er helt avhengig av at nasjoner trekker sammen. Jo mer spenninger og motsetninger det er i det geopolitiske, jo vanskeligere blir det å trekke sammen i retning av en global klimapolitikk.

Skiftende prioriteringer

Da Sætre overtok som konsernsjef etter Helge Lund i 2014, var oljeprisen over 80 dollar fatet. Det varte ikke lenge. Konsekvensene ble store. Nå er selskapet igjen inne i en krevende, men denne gangen selvvalgt, omstilling. Fra Statoil til Equinor. Fra olje- og gasselskap til et såkalt bredt energiselskap.

 Hvordan skal Equinor vise at navneendringen innebærer en reell endring i selskapets prioriteringer og investeringer?

–  Nå var det egentlig ikke navneendringen som kom først. Det som skjedde først var at vi endret strategien for selskapet. Navneendringen var en naturlig følge av det, svarer Sætre kontant. – Etterhvert vil det bli mindre olje og gass, det må det jo bli. Vi ønsker å være med på den reisen. Ikke sitte og se på. Ikke bare klamre oss fast til det vi alltid har gjort, men også å være med på den transformasjonen som innebærer at vi involverer oss i andre energikilder og andre måter å produsere energi på, fortsetter han tydelig engasjert.

Konsernsjefen fastslår at Equinor også i fremtiden skal produsere olje og gass.
I fjor satte selskapet ny produksjonsrekord på over 2,1 millioner fat oljeekvivalenter.
Hver dag. Produksjonen i 2019 forventes å være på samme nivå.
Sætre poengterer at verden kommer til å trenge olje og gass i lang tid.
Hans hovedfokus er å gjøre det på en så bærekraftig måte som mulig. Der vil han at Equinor skal være et forbilde.

­

–  For mange er det et paradoks at vi fortsatt skal produsere olje og gass, men det er bare å se rundt seg, så skjønner man raskt hvor avhengig vi faktisk er av det. Og så lenge verden er det, så er det viktig
at vi faktisk produserer olje og gass på en så bærekraftig måte som mulig.

Sætre trekker frem noen konkrete eksempler. Han hevder at karbonutslippene i produksjonsfasen på oljen og gassen Equinor produserer er rundt halvparten av det globale gjennomsnittet. Equinor sitt gjennomsnitt er omtrent 9 kilo CO2 per fat produsert. – På de prosjektene Equinor godkjente i fjor, var (C02-utslippene, red.anm.), under ett kg per fat, sier Sætre stolt. Han fremhever at naturgassen selskapet produserer, kan erstatte kull, som har et vesentlig høyere karbonavtrykk.

– Skalaen på det vi holder på med er så stor, så dette får enorme positive virkninger.

Når han blir utfordret på å tallfeste et konkret mål på hvor stor fornybarsatsningen skal være, er svaret mindre konkret.

–  Vi har sagt at nå utgjør fornybarsatsingen 4 til 5 prosent av det vi investerer. Vi investerer 11 milliarder dollar hvert år, totalt sett. Da blir det ganske store beløp. Vi er allerede en stor norsk bedrift innenfor fornybar.

Hva er lønnsomt?

Sætre forteller videre at forventingen er at fornybarinvesteringene vil utgjøre mellom 15 og 20 prosent av selskapets totale investeringer innen 2030. Samtidig poengterer han at dette er vanskelig å tallfeste. Retningen er likevel udiskutabel.

– Da er det snakk om ganske svære investeringer og prosjekter. Globalt er det faktisk mangel på prosjektmuligheter som jeg opplever som den største veksthindringen i dag, innenfor fornybar energi.

Tallenes tale er likevel klar. Olje- og gassdelen av Equinor er i dag vesentlig mer lønnsom enn fornybardelen. Er egentlig fornybarsatsingen forenelig med kravet om å skape størst mulig verdi for aksjonærene? Sætre mener det ene ikke går på bekostning av det andre.

– Selv om vi skulle ta ned fornybarsatsingen så ville ikke det medført at vi kjørte frem flere olje og gassprosjekter, sier han. Et annet poeng Sætre trekker frem er risikoprofilene. Han mener fornybarsatsingen har lavere risiko. På den ene siden fordi volatiliteten i olje- og gassmarkedet er så stor, og for det andre fordi det innebærer en risiko ved ikke å følge med på energitransformasjonen. Sætres understreker at det må justeres for dette når man vurderer avkastning.

Det nye Equinor

I vinter har det vært mye oppmerksomhet rundt at kun to ungdomspartier ønsker å beholde norsk petroleumsindustri. Sætre sier han godt forstår utålmodigheten og ønsket om å gå løs på klimautfordringene med konkrete tiltak.

– Jeg har ikke problem med utgangspunktet. Jeg tror vi ønsker å adressere de samme problemstillingene, men så har vi kanskje litt ulike svar på hva som er de rette tiltakene.

 Ønsker du at Equinor skal ta en mer aktiv rolle i samfunnsdebatten?

 –  Ja, jeg ønsker generelt at hele industrien… Sætre stopper opp. Han tenker seg om før han fortsetter. – Det er alt for mange aktører både på leverandørsiden og blant olje- og gasselskapene som gjemmer seg litt bort i denne diskusjonen, som er vanskelig. Man går inn i et terreng som er fullt av paradokser og dilemmaer. Det er et krevende terreng. Mange skygger unna i denne diskusjonen, mener Sætre. Samtidig er han fokusert på at det må settes handling bak ordene. Mange vil nok oppleve at konsernsjefen er uventet utålmodig. Han fortsetter, – Når vi ser på 1,5-graders rapporten fra IPCC, så forteller den at vi må ta i bruk alle relevante virkemidler. Fornybar energi må vokse mye, kull må fases ut, etterspørsel etter olje må reduseres, og vi må produsere den oljen verden faktisk trenger med lavest mulig utslipp.

Ett av tiltakene Sætre ønsker velkommen er karbonprising. Han poengterer at han mener det kan være et sentralt tiltak for å nå målene i Parisavtalen. I tillegg trekker han frem at selskapet har støttet dette i flere år, og at man har gode erfaringer med hvordan virkemiddelet har fungert positivt på norsk sokkel. – Man må faktisk ta markedsmekanismene i bruk, skal man få dette til å fungere. Markedet er det eneste som har kraften til å optimalisere både tilbud, etterspørsel og energieffektivitet. Dette er komplisert. Det er ikke enkle svar på noe her, oppsummerer han.

Det har åpenbart skjedd en strategiendring hos det tradisjonelle olje- og gasselskapet. Tonen er en annen enn for bare få år siden. En kan likevel spørre seg om selskapet har den rette kompetansen som trengs for å være en pådriver for energiomstillingen. Ikke overraskende er Sætre overbevist om at Equinor har tilstrekkelig kompetanse til å gå foran. Har forteller at nesten hele organisasjonen innenfor fornybar energi kommer fra olje- og gassdelen av selskapet. Konsernsjefen mener de har solid basiskompetanse i alle ledd, og at denne i stor grad kan overføres til fornybarsatsingen. Dessuten er mange av leverandørene til fornybarprosjektene de samme som til olje- og gassprosjektene. Oppkjøpet selskapet gjorde av energihandelsselskapet Danske Commodities til over 400 millioner euro viser at det også tilføres ekstern kompetanse.

Selv om Equinor gir inntrykk av at de skal være med på energitransformasjonen, vil nok mange argumentere for at olje og gassnæringen er en industri på vei inn i solnedgangen.

Det er Eldar Sætre fundamentalt uenig i. – Jeg kan ikke tenke meg noe sted der du kan lære mer, få større muligheter til påvirke, og til å ha innflytelse om du er opptatt av klima. Og det håper jeg de fleste er, legger han raskt til. Han fortsetter tydelig engasjert.

– Slik jeg ser det, er dette Norges viktigste energiselskap innenfor fornybar energi. Vi driver forskning og utvikling i storskala innenfor mange områder. Innenfor olje og gass er vi spydspissen i teknologiutviklingen. Dette er teknologier som kan anvendes innenfor mange industrier, og ikke minst innenfor fornybar energi.

Equinor-sjefen fremstår som offensiv og utålmodig. Han gir inntrykk av å ha et genuint ønske om å bidra til energiomstillingen. Samtidig er han bekymret.

Er du optimistisk for fremtiden? 

–  Jeg er veldig optimistisk for fremtiden. Men det jeg opplever som krevende er de globale klimautfordringene hvor jeg føler at det går altfor sent. Vi henger etter. Politikere skygger unna, og evner ikke å enes om de grepene som skal til for å få til globale tiltak som gir de resultatene vi trenger. Det er veldig mange med industriell aktivitet som ikke forholder seg til dette på den offensive måten jeg mener de burde. Så jeg opplever at i forhold til klima så går det for sent, altfor sent. Det kommer til å sette sine spor… Sætre stopper og tenker seg om. – I forbindelse med natur og naturkrefter. Vi kommer til å oppleve dette ganske kraftig etter hvert.

 

Sverre Laurits Øverland

Del denne nyheten, velg sosialt media ->

Del denne nyheten, velg sosialt media ->

Siste innlegg

Siste kommentarer

    Arkiv

    Kategorier

    Meta