Likestilling i morgendagens bedrift: – Effekten går sakte, men utviklingen er positiv

NHH-symposiet har intervjuet Hilde Solberg Holm fra Sopra Steria og Line Bakke fra DNB om kjønnsfordeling i bedrifter og den økonomiske skjevheten i samfunnet. Utviklingen er i dag svak, og både DNB og Sopra Steria arbeider aktivt for at morgendagens bedrift skal være mer likestilt. 

Da NHH åpnet i 1936 var det totalt 60 studenter, hvor kun én av dem var kvinne. I dag er dette heldigvis ikke et representativt bilde, men fremdeles eksisterer det skjevheter i bransjer innen økonomi og IT. Likestillingslover som følge av kvinnekamp på 70-tallet har ført til endringer, men utviklingen er treg.

Viktigheten av en jevn kjønnsfordeling forsvinner ofte i diskusjonen om hva som er rettferdig og ikke, spesielt når kvinner skal bli prioritert selv om de er en minoritet av søkere. Hilde Solberg Holm, som er direktør for samfunnsansvar og bærekraft hos Sopra Steria, viste i denne sammenheng til et eksempel hvor mangfold av kjønn er avgjørende. Hun forteller det historisk sett døde flere kvinner enn menn i trafikkulykker og at en av årsakene man fant da dette ble undersøkt, var at testing på sikkerhetsutstyr i biler ble gjennomført med dukker med mannlig fysikk.

– Dette eksempelet viser viktigheten av team representert av begge kjønn for å kunne produsere noe som er basert på mer enn ett perspektiv. I dette tilfellet fikk mangelen på slikt perspektiv alvorlige konsekvenser, sier Holm.

Mange bedrifter gjennomfører en rekke tiltak for å rekruttere flere kvinner, eller for å øke interessen for finans, og et eksempel på en slik bedrift er DNB. I 2019 lanserte DNB kampanjen «Hun investerer» for å sette fokus på blant annet kapitalgapet mellom menn og kvinner. Deres undersøkelser viste blant annet at over 80 posent av aksjeutbyttet i 2018, på 58 milliarder kroner, gikk til menn. Den viste også at av de 221 022 som tjente over 1 million i 2017, var 81 prosent menn. Siden kampanjen ble lansert har den hatt tydelig effekt, men utviklingen går for sakte.

Line Bakke fra DNB mener det fortsatt er vanskelig å si når lønnsgapet forsvinner. Foto: DNB

– Den økonomiske skjevheten eksisterer ikke bare i investeringssituasjoner, men også når det gjelder lønn. I tillegg til offentlige lover og regler, har bedrifter interne ordninger for å motarbeide dette problemet. Et tiltak vi innførte i 2016 er en «likelønnspott», som brukes for å utjevne lønnsforskjeller som ikke kan forklares av andre årsaker enn kjønn, sier Line Bakke som er ansvarlig for likestilling og mangfold i DNB.

Hun fortsetter med å si at «effekten er positiv, men utviklingen går sakte», og hun understreker kompleksiteten ved denne saken. Hun mener det er vanskelig å kommentere når det vil være realistisk at lønnsgapet forsvinner, men at det er viktig å være transparent rundt problemstillingen og at både arbeidstakere og arbeidsgivere bør snakke åpent om problemet for å gjøre lønnsgapet mindre.

Enkelte bransjer er også preget av store skjevheter, og da spesielt IT-bransjen. Sopra Steria er en IT-basert konsulentbedrift, og har ifølge Hilde Solberg Holm en kvinneandel på 28% som hun påpeker er representativt for hele bransjen. Dette skaper kamp om kvinner med riktig utdanning og en form for «kannibalisering» mellom bedriftene.

Sopra Steria har et mål om 40% kvinneandel, basert på ett av bærekraftsmålene til FN, men i dag er ikke dette realistisk for IT-avdelingene, ifølge Holm.

– Utviklingen har vært omtrent stillestående de siste ti årene, til tross for en rekke tiltak både Sopra Steria og andre bedrifter har gjort for å rekruttere flere kvinner, forteller Holm.

Det er ikke i dag realistisk å få en kvinneandel på 40% inn i IT-avdelinger. Dette informerer Hilde Holm om. Foto: Sopra Steria

Hun påpeker at en del av problemet ligger i at det er få kvinner som tar IT-utdanning. Derfor deltar Sopra Steria i ulike tiltak for å vekke unge jenters interesse for teknologi, blant annet gjennom tiltaket Girl Tech Camp. Gutter ser ofte ut til å trekkes mer mot dataspill og gaming enn jenter, og veien fra dataspill til en teknologiinteresse og en utdanning innen teknologi, er derfor ofte kort. Det er av den grunn et behov for å vekke jenters interesse tidlig. I tillegg er det viktig for rekrutteringen at det blir vist at riktig bilde av hvordan arbeidet innen IT-bransjen er og vil være i framtiden.

Det er altså vanskelig å si hvorvidt morgendagens bedrift vil være likestilt, med en jevnere kjønnsfordeling. Noe det derimot er enighet om, er at dette er en problemstilling det er viktig å belyse og diskutere. Som «Hun investerer»-kampanjen viser, er det tydelig at mange kvinner kun trengte et nudge for å ta del i investormarkedet. Ifølge Holm og Bakke er det også viktig med denne debatten innad i bedriften, og en åpen dialog kan være med på å minske lønnsgapet vi ser i dag. Utviklingen virker å være sakte, men i alle fall i riktig retning.

– Nina Liset

Del saken!